Obchodné podmienky

Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (RNDr. Katarína Majzlová, so sídlom na Galbavého 3, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 531 271, DIČ: 1084448904, IČ DPH: SK1084448904. Živnostenský register č. 250-31686 vedený Obvodným úradom v Trnave) a kupujúceho pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.nausnicka.sk.

Objednávka

 • Objednávka prijatá cez e-obchod www.nausnicka.sk je chápaná ako záväzná zmluva uzavieraná na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Po potvrdení objednávky bude na e-mail kupujúceho odoslaná informácia o prijatí objednávky ako aj ďalšie informácie ohľadom jej vybavenia. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie e-mailu v dôsledku plnej mailovej schránky kupujúceho, alebo na e-mailové adresy od nespoľahlivých poskytovateľov e-mailových služieb. V tomto prípade nie je žiadnym spôsobom dotknutá záväznosť objednávky a povinnosti z jej vytvorenia plynúce. O stave objednávky sa môže kupujúci dozvedieť aj prostredníctvom svojho užívateľského konta vytvoreného v procese objednávania alebo priamo informovaním sa u predávajúceho.

Cenové podmienky

 • Kúpna cena tovaru je platná v čase objednania.
 • Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s predajnou cenou.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny tovaru a platnosť nadobúdajú dňom ich zverejnenia v obchode nausnicka.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.
 • V prípade, že cena tovaru je chybná, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za túto cenu, ale má povinnosť kupujúceho vopred informovať o riadnej cene. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • V prípade nesprávne uvedených dodacích údajov, má predávajúci právo žiadať úhradu poštovného pre opätovné zaslanie.

Platobné podmienky

Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • pri preberaní zásielky v hotovosti – dobierka
 • elektronickou platbou na účet Číslo účtu: 2914963486 / 1100 (Tatrabanka) Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky

Ceny dopravy

 • Slovenská pošta

  1,5 € - platba vopred na účet pri objednávke do 50 €

  2,5 € - platba dobierkou pri prevzatí pri objednávke do 50 €

  0 € - objednávka nad 50 €

 • Expres Kuriér- iba po platbe vopred na účet

  5,9 € - objednávka do 40 €

  4,3 € - objednávka nad 40 €

  2,5 € - objednávka nad 75 €

  0 € - objednávka nad 120 €

 • Osobný odber - v súčasnosti neposkytujeme 
 • Česká pošta

  3 € - platba vopred na účet pri objednávke do 60 €

  0 € - objednávka nad 60 €

Dodacie lehoty

 • Tovar, ktorý je na stránke nausnicka.sk uvádzaný ako “skladom”, predávajúci odosiela (prostredníctvom Slovenskej pošty) zvyčajne na nasledujúci pracovný deň po objednaní.
 • Vo všeobecnosti bude tovar doručený kupujúcemu o 2-3 pracovné dni po objednaní.
 • Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí do 4 týždňov, vo výnimočných prípadoch dlhšie, o čom je povinný predávajúci kupujúceho informovať.

Odstúpenie od zmluvy

 • Objednávku môže kupujúci stornovať iba v prípade, že ešte nebola expedovaná. Keďže sú objednávky vybavované čo najskôr, zvyčajne sa dá objednávka stornovať do polnoci dňa objednania.
 • Kupujúci môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia. V tomto prípade mu bude vrátená cena zaplatená za tovar bez poštovného.
 • Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr siedmy deň odo dňa kedy kupujúci zásielku prevzal. Rozhodujúci je dátum pečiatky na zásielke doručenej predávajúcemu.
 • Náklady na poštovné smerom k predávajúcemu pri vrátení tovaru hradí kupujúci.
 • Tovar odporúča predávajúci posielať späť ako doporučenú zásielku, ak sa zásielka stratí prepravou, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • V prípade poslania tovaru späť kupujúcemu na dobierku nepríde k jej prebratiu.
 • Tovar nesmie byť poškodený ani používaný, a musí byť vrátený spolu s faktúrou alebo kópiou faktúry. V opačnom prípade nie je možné sa vrátenia peňazí u predávajúceho dožadovať.
 • Tovar je odporúčané zabaliť do viacerých vrstiev bublinkovej fólie, alebo vložiť do krabičky, aby sa predišlo poškodeniu dopravou. V prípade, že sa tovar pri preprave poškodí v dôsledku nedostatočného zabalenia, predávajúci po úhrade nákladov na spätné zaslanie kupujúcim, vráti tovar kupujúcemu.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. V prípade, že kupujúci neuhradí tieto náklady vopred na účet predávajúceho do 60 dní od dátumu vrátenia tovaru, tovar prepadá v jeho prospech.
 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností sa predávajúci zaväzuje do 14 dní vrátiť peniaze za tovar vopred dohodnutým spôsobom (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou).
 • Pri vrátení peňazí formou peňažného poštového poukazu bude zo sumy odrátané 1 €.  T.j. cena za službu poskytovanú Slovenskou poštou.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku (alebo jej časť) ak:
  • tovar nie je možné dodať (nedostupnosť u dodávateľa)
  • kupujúci v minulosti neprebral dobierku a neuhradil vzniknuté náklady na doručenie
  • kupujúci sa javí ako nedôveryhodná osoba (neuvedie správne telefónne číslo, adresu, mailovu adresu, neodpovedá na e-maily, nekomunikuje s predávajúcim)
  V prípade, že niektorá z týchto situácií nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar vopred, bude mu táto suma vrátená.

Neprebratie objednávky kupujúcim

 • Kupujúci je povinný objednávku prevziať.
 • Neprebratie tovaru je považované za vážne porušenie kúpnej zmluvy.
 • Ak objednaný tovar kupujúci neprevezme, je povinný uhradiť náklady za dopravu smerom ku kupujúcemu aj späť, ktoré vznikli ako škoda predávajúcemu.  Zákazník je povinný uhradiť tieto náklady do 14 dní od prijatia výzvy. Ak tieto náklady nebudú kupujúcim uhradené do 14 dní, navyšujú sa o zmluvnú pokutu 15 € a následne je vymáhanie dlžnej čiastky podstúpené firme zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok.
 • Ak kupujúci žiada predávajúceho o opätovné zaslanie vrátenej zásielky je povinný za túto zaplatiť vopred na účet, z dôvodu jeho nedôveryhodnosti voči kupujúcemu.  

Záruka a reklamácie

 • Záručná doba na tovar je 2 roky.
 • Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby alebo skrytou chybou materiálu.
 • Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia a nedostatočnej starostlivosti ako oter pokovovania, strata kamienkov, rozbitie kameňa a pod. Záruka zaniká v prípade mechanického poškodenia výrobku či používaním tovaru v nevhodných podmienkach.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné dodať produkt spolu s faktúrou a uviesť dôvod reklamácie. - Pri reklamácii, ktorá bola predávajúcim posúdená ako neoprávnená, je kupujúci povinný uhradiť náklady na spätné doručenie tovaru. V prípade, že kupujúci tak neučiní do 60 dní od zaslania výzvy, prepadá tovar v prospech predávajúceho.
 • Bezodkladne po prevzatí tovaru, ho odporúčame skontrolovať, či nie je poškodený. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.

Ochrana osobných údajov

 • Používaním internetového obchodu nausnicka.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch. Tieto údaje predávajúci nikdy neposkytuje iným subjektom. Výnimkou sú organizácie, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to doručovateľské subjekty a banky. Tieto údaje sú vždy poskytované pre jednorazové vybavenie konkrétnej objednávky.
 • Ak sa zákazník prihlási na odber noviniek, súhlasí s použitím svojej e-mailovej adresy na marketingové účely v rozsahu maximálne štyri reklamné e-maily mesačne. Tento súhlas môže kedykoľvek zrušiť zaslaním notifikácie na e-mail info@nausnicka.sk.

Záverečné ustanovenia

 • Všetky texty a fotografie uvedené na stránke www.nausnicka.sk sú výlučne vlastníctvom predávajúceho a ich použitie bez jeho súhlasu je prísne zakázané.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami.

 

Posledná aktualizácia: 8.12.2014